સેક્સ રમકડાં, આંગળીઓ અને માતૃભાષા લેસ્બિયનોને સ્ક્વર્ટ બનાવે છે