ગ્રેની હોટ ટીન પર તેની જીભનો ઉપયોગ કરે છે અને પાછળ મોટો દંડ હોય છે