બે આજ્edાકારી વેશ્યાઓ તેમના માણસ માટે કંઈપણ કરવા તૈયાર છે