વૃદ્ધ અને યુવાન મળે છે અને પછી પથારી પર ખરેખર સારી રીતે વાહિયાત કરે છે