મીની મંગા અને માર્જરી દ્વારા પ્રેક્ટિસ કરાયેલ સૌમ્ય ચૂત આંગળી