સોનેરી કે જે એક ચૂતને પીંજવાનું પસંદ કરે છે તે તેની સ્ત્રી મિત્ર સાથે છે