લેસ્બિયનો જે ચૂત ચાટવાનું પસંદ કરે છે તે એકબીજાને સારી રીતે આંગળી કરી રહ્યા છે