એક રેડહેડ તેના સોનેરી મિત્રને તેના મોટા પટ્ટાને ચાટવા માટે દબાણ કરે છે