છોકરીઓ ગેંગબેંગમાં તેમની સ્ત્રી મિત્ર પર પટ્ટો બાંધે છે અને ગેંગ અપ કરે છે