ત્રણ છોકરીઓ સોફા પર છે, સાથે મળીને ચૂત ચાટી રહી છે