નોંધપાત્ર હોટિ જુલિયા એન અને બ્રાન્ડી લવ લેસ્બિયન સેક્સ ધરાવે છે