આ ફિલ્મમાં તેના મિત્ર દ્વારા એક હોટ બેબને પટ્ટા દ્વારા ચોદવામાં આવી છે