એક દાદી ગરમ શ્યામા ટીનને ચાટતી હોય છે જ્યારે તેની સાથે બેડ પર હોય છે