છોકરી ખૂબ જ વિચિત્ર છે તેથી સ્ટેપમોમ સ્ટ્રેપોન વડે તેની ચૂત ડ્રિલ્સ કરે છે