બે લંપટ બેબ્સ સાર્વભૌમ સિરે અને સબીના રૂજ લવમેકિંગ છે