સ્ટેપમોન પેન્ટીને સુંઘવા માટે સ્ટ્રેપોનનો ઉપયોગ કરીને છોકરીને સજા કરે છે