પાતળી, સ્ટ્રેપોનનો ઉપયોગ કરીને બિમ્બો સાવકી દીકરી પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે