બે કૂતરીઓ જે ચાટવાની ચૂત પ્રેમ કરે છે તે કંટાળી જાય છે, તેથી તેઓ વાહિયાત કરે છે