વૃદ્ધ અને યુવાન બેડ પર મળે છે અને તેઓ ત્યાં ચૂત ચાટતા હોય છે