અમેઝિંગ બ્રુનેટ્સ બેડરૂમમાં એકબીજાના પગની પૂજા કરી રહ્યા છે