ત્રિગુણ આજે બે કિંકી અને શિંગડા મહિલાઓ સાથે નોંધાયેલ છે