બે સ્લટ્સ એક ધ્રુવની આસપાસ કામ કરે છે અને ડિલ્ડો સાથે પણ