ગોળ ગધેડા અને શ્યામા સાથે ટૂંકા પળિયાવાળું બેલે બીભત્સ સેક્સ ધરાવે છે