એક જૂની બીભત્સ સ્ત્રી જે યુવાન ચુસ્ત કૂતરીઓને પ્રેમ કરે છે તે બેડ પર છે, વાહિયાત છે