બે ઉત્તેજિત રેડહેડ્સ વચ્ચે ફેસસીટીંગ અને પોઝિશન 69