એક દાદી જે તેની યુવાન ટીન ગર્લફ્રેન્ડને પ્રેમ કરે છે તે તેનામાં મૂક્કો મેળવે છે