એક પરિપક્વ સોનેરી તેના નાના મિત્ર દ્વારા તેની ચૂત ચાટે છે