એક સોનેરી જે તેની ચૂતમાં હાથ લાગવાનું પસંદ કરે છે તેને થોડી મૂક્કો મળી રહ્યો છે