એક સોનેરી કે જેની સુંદર ગર્દભ છે તે તેની ભીની ચૂતમાં હાથ મેળવી રહી છે