બે સોનેરી સ્ત્રીઓ જે એકબીજાને પ્રેમ કરે છે તે બેડ પર નગ્ન છે