કિશોર મોટી મુક્કાવાળી સોનેરી એન્જલ વિકીને તેની મુઠ્ઠીઓનો ઉપયોગ કરીને સંતોષે છે