ચિક અને સાસુ પથારીમાં એકલા હોય છે અને વાહિયાત કરે છે