એક હોટ કૂતરી ઓફિસમાં ટોટીની આસપાસ તેના હોઠ મેળવી રહી છે