તેના શરીર પર ટેટૂ સાથે સોનેરી તેની ભીની ચૂત સાથે રમી રહી છે