સામાન્ય રીતે GFs પૈસા માટે વાહિયાત કરે છે પરંતુ તે એકબીજાને મફતમાં કરે છે