સોનેરી દાદી અને એક સોનેરી કિશોર મૂર્ખ સોફા પર સાથે