શાલિના ડિવાઇન અને અલ્યા સ્ટાર્ક શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે અને સ્ટ્રેપ-ઓન સાથે રમી રહ્યા છે