બે બસ્ટી સ્લટ્સ અહીં એકબીજાને કાતર અને ચાટતા હોય છે