દાદી સોનેરી પાતળી ગર્દભ સાથે હોટ ટીન સોનેરીની અંદર તેની જીભ મેળવે છે