પ્રીટિ બેબ્સ મુઠ્ઠી વડે એકબીજાની જોડીમાં ઘૂસી જાય છે