હાઇ હીલ્સમાં લેસ્બિયન એકબીજાને કમ બનાવવા માટે વાઇબ્રેટર્સનો ઉપયોગ કરે છે