બોડેસિયસ શ્યામા પુત્રીની સુંદર પ્રેમિકા સાથે પ્રેમ કરે છે