યોનિમાર્ગની ફિસ્ટિંગ સાબિત કરે છે કે વિજેતા છોકરીઓ મિત્રો કરતાં વધુ હોય છે