બે મહિલાઓ, યુવાન અને વૃદ્ધ એકબીજાને ચાટતા અને ચુંબન કરી રહ્યા છે