બ્રિટની અંબર, નિક્કી ડેનિયલ્સ, અને હાર્ડ ઓર્ગી પોર્નમાં અન્ય