બે છોકરીઓ કે જેઓ તેમના લેસ્બિયન મિત્રને પ્રેમ કરે છે તે એક ગરમ ત્રિગુણ કરે છે