એક કાળી અને ગોરી છોકરી ત્રિશૂમ માં તેમની ચૂત ચાટવાનો આનંદ માણે છે