આરાધ્ય ગર્લફ્રેન્ડ લિવિંગ રૂમમાં એકબીજાની ચૂત ખાય છે